شرکت داری
شعار سال 98

شرکت هاي در حال فروش

شرکت های در حال فروش

خدمات راه اندازي کامل شرکت، از ثبت شرکت تا رسيدن به اولين مشتري مشاوره تعيين شرح فعاليت هاي شرکت با توجه به روحيه، تخصص و توانائيهاي مديران شرکت خدمات کامل ثبتی شرکت( ثبت، تغييرات، انحلال،اخذ کارت بازرگاني، رتبه بندي، جواز تاسيس و ...) خدمات کامل مالي ( ثبت نام کد اقتصادي، ارزش افزوده، گزارشات فصلي، اظهارنامه ماليات عملکرد و ارزش افزوده و ... )

ادامه مطلب