شرکت داری
شعار سال 98

قوانين مالي و بانکي

شرکت های در حال نمایندگی

خدمات راه اندازي کامل شرکت، از ثبت شرکت تا رسيدن به اولين مشتري مشاوره تعيين شرح فعاليت هاي شرکت با توجه به روحيه، تخصص و توانائيهاي مديران شرکت خدمات کامل ثبتی شرکت( ثبت، تغييرات، انحلال،اخذ کارت بازرگاني، رتبه بندي، جواز تاسيس و ...) خدمات کامل مالي ( ثبت نام کد اقتصادي، ارزش افزوده، گزارشات فصلي، اظهارنامه ماليات عملکرد و ارزش افزوده و ... )

ادامه مطلب