شرکت با مسئولیت محدود، عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود. در اسم شرکت باید عبارت”با مسئولیت محدود” قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود:
1- رضایت و اهلیت
در قرارداد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود که بین شرکاء امضاء می شود، مانند شرکت های دیگر، رضایت شرکاء باید بدون عیوب مانند اشتباه، اکراه یا تدلیس باشد، به عبارت دیگر هر شرکت باید با اراده ی آزاد خود قرارداد شرکت یا شرکتنامه را امضاء کند.
2- موضوع شرکت و میزان سرمایه
به هنگام ثبت شرکت با مسئولیت محدود موضوع شرکت باید در شرکتنامه قید گردد و این موضوع مطابق ماده 190 قانون مدني باید مشروع باشد. همچنین موضوع شرکت باید معلوم و معین بوده؛ ماهیت داشته و دارای منفعت عقلایی باشد. برای سرمایه شرکت حداقلی در قانون پیش بینی نشده تنها اشاره شده که شرکت با مسئولیت محدود زمانی تشکیل می شود که کلیه سرمایه نقدی آن تادیه و سرمایه غیر نقدی هم تقویم و تسلیم شده باشد و در شرکت نامه قید گردد و شرکا نسبت به قیمت مزبور در مقابل ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
3- تعداد شرکاء و سهم الشرکه
مطابق ماده (94 قانون تجارت) حداقل شرکاء شرکت با مسئولیت محدود 2 نفر تعیین گردیده ولی قانونگذار حداکثر شرکاء را پیش بینی ننموده است.
اگر شرکت با مسئولیت محدودی با حداقل 2 نفر تشکیل گردد و بعد از تشکیل یکی از شرکاء سهم خود را به دیگری انتقال دهد، آیا شرکت می تواند با یک نفر شریک به بقای خود ادامه دهد یا خیر؟ در قانون تجارت ایران پاسخی به این مسئله داده نشده است، ولی در قانون فرانسه آمده که اگر سهم الشرکه یا سهام شرکتی در دست یک نفر به علت انتقال یا ارث و غیره جمع شود، این امر موجبات انحلال شرکت را فراهم نمی آورد، ولی هر کسی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد مگر آنکه شریک منحصر به فرد ظرف یکسال وضع خود را از لحاظ تعداد شرکاء با قانون تطبیق دهد.
4- نام شرکت و مدت آن
در نام شرکت باید عبارت ” با مسئولیت محدود ” قید شود، والا شرکت با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص، شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود. ضمناَ نام شرکت نباید متضمن نام هیچیک از شرکاء باشد، حال اگر شریک نام خود را به دنبال اسم شرکت قید نماید، در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی خواهد بود. در مورد مدت شرکت در قانون تجارت ایران ذکری به عمل نیامده و معمولاَ شرکاء به هنگام تشکیل شرکت، مدت آن را نامحدود قید می نمایند.
5- لزوم تنظیم شرکتنامه و نشر آگهی آن
در قانون تجارت ایران، نص صریحی در خصوص لزوم تنظیم شرکتنامه وجود ندارد، ولی با عنایت به ماده (97 قانون تجارت ) ملاحظه می شود که موسسین شرکت الزاماَ باید شرکتنامه بین خود تنظیم و امضاء نمایند.
تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود، علاوه بر شرکتنامه ضروری می باشد، زیرا شرکاء می توانند اراده خود را از نظر قلمرو و اختیارات و اتخاذ تصمیم و یا حق رای و بالاخره روابط فیمابین در آن منعکس نمایند.
برابر بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی، صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد. از طرف دیگر طبق ماده 1 نظامنامه قانون تجارت، شرکت های تجارتی باید به موجب شرکتنامه رسمی تشکیل شوند.
مطابق ماده (197 قانون تجارت) ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد و نیز برابر ماده (196 قانون تجارت) “اسناد و نوشته جاتی که برای به ثبت رسیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود”.
6- وضعیت قراردادهای تنظیمی به حساب شرکت قبل از تشکیل آن
طبق اصل تفکیک و تمجیز شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء و سهامداران، تا زمانی که شرکت تشکیل نشده و دارای شخصیت حقوقی نگشته است، نمی تواند با اشخاص ثالث قرارداد تنظیم نموده و دارای حقوق و تعهدات گردد.
اگر قبل از ثبت شرکت با مسئولیت محدود، موسسین به حساب شرکت با اشخاص ثالث تعهداتی بنمایند، آیا شرکت پس از تشکیل در مقابل صاحبان حق، جوابگو می باشد یا خیر؟ قانون تجارت در این زمینه سکوت نموده ولی به نظر می رسد برای حفظ حقوق اشخاص ثالث که قبل از تشکیل شرکت با موسسین قرارداد تنظیم نموده اند، موسسین در مقابل آنان و همچنین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، مسئولیت تضامنی داشته باشند.
7- مسئولیت مدنی و جزایی راجع به تشکیل شرکت
در مورد مسئولیت مدنی موسسین نسبت به اشخاص متضرر از تاسیس شرکت باید به مقررات خاص قانون تجارت و قانون مدنی توجه نمود.
مواد 100 و 101 قانون تجارت، بطلان تاسیس شرکت با مسئولیت محدودی که برخلاف مواد 96 و 97 (تادیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم آورده های غیر نقدی) تاسیس شده باشد را پیش بینی نموده و آن را از درجه اعتبار ساقط دانسته است. در صورتی که حکم بطلان شرکت به شرح فوق صادر گردد، شرکایی که بطلان مستند به عمل آن ها می باشد و نیز هیات نظار و مدیرانی که در حین حدوث سبب بطلان، در سمت خود باقی بوده و به وظایف خود عمل ننموده باشند، به نحو تضامنی مسئول می باشند. مدت مرور زمان دعوی ناشی از این امر نیز 10 سال از تاریخ حدوث سبب بطلان می باشد. بر طبق مقررات خاص قانون مدنی اگر موسسین شرکت با مسئولیت محدود در تاسیس شرکت از مقررات قانونی یا اساسنامه مربوطه تخلف نمایند و از این تخلف به سایر شرکاء و یا اشخاص ثالث ضرر و زیانی وارد گردد، هر ذی نفع می تواند با توسل به مقررات عام پیش بینی شده راجع به مسئولیت مدنی و در دادگاه صلاحیت دار طرح دعوی نماید.
از نظر مسئولیت جزایی موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید به اداره ثبت شرکت ها بدهند، اظهار بنمایند، کلاهبردار محسوب و مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
1- کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد).
2- فتوکپی برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران
3- تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران (لازم به ذکر است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهاءدار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند)
4- شرکت نامه 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
5- اساسنامه 2 جلد و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
6- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و صورتجلسه هیئت مدیره 2 نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
7- اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آنها
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آنها
10- گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضاء
11- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

نحوه ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
قبل از هر چیز لازم به یادآوری است، چنانچه در هر یک از مراحل ثبت شرکت، ابهام و یا سوالی داشتید می توانید با کارشناسان ما در شرکت خدمات مديريت بي همتا تماس حاصل نمایید.همکاران ما در این شرکت می توانند از طریق مشاوره تخصصی رایگان شما را راهنمایی نمایند.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود عبارت است از:
1- مدارک فوق را فراهم کنید.
2- به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه نموده و اطلاعات خواسته شده نظیر نوع شرکت، سرمایه ی شرکت و اعضای شرکت را تکمیل کنید.
3- با درج اطلاعات، 5 نام را برای شرکت به ترتیب اولویت انتخاب نمایید.
نام های انتخابی باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف) دارای معنا و مفهوم باشد. ب) با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد. ج) سابقه ثبت نداشته باشد.
4- سپس کارشناس حقوقی به ترتیب اولویت شما با یکی از نام ها موافقت خواهد نمود و به بررسی سایر اطلاعات درج شده در سامانه می پردازد. چنانچه اطلاعات دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص، آن را تاًیید می کند.
5- پس از پذیرش اینترنتی، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید.
6- با تکمیل فرم ها و ارسال آن به اداره ی ثبت شرکت ها اگر صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید و در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه ی شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نمایید.
7- بعد از پذیرش مدارک، مسئول اداره، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می کند و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود. مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید. کارت شناسایی متقاضیان را اخذ می کند و آن را با مشخصات مندرج در شرکتنامه تطبیق می دهد. احراز هویت متقاضیان، اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است، نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت از سایر اقدامات مسئول دفتر می باشد.
سپس مسئول دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاء گواهی می نماید.بعد از ثبت شرکت، متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و شماره ثبت، امضاء و به مهر اداره ممهور نموده و به متقاضی بدهد، این سند،”سند ثبت شرکت”محسوب خواهد شد.
8- درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. با توجه به ماده 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده ی 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه ی شرکت نامه و منضمات آن توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به هزینه خود شرکت منتشر گردد.
در تمامي مراحل قابل انجام، کارشناسان ما آماده خدمتگذاري به شما عزيزان مي باشند.
از شما عزيزان دعوت مي نمايم، ديگر خدمات ما در منوهاي ديگر خدمات ما را نيز مطالعه فرمائيد. مجموعه شرکت داري ( شرکت خدمات مديريت بي همتا ) با هدف کمک به مالکين، سهامداران، هيئت مديره و مديران شرکت ها در همه زمينه هاي مورد نياز شرکت داري آنها با تشکيل تيم ها، پيمانکاران و تامين کنندگان ارزشمند خود، مي کوشد تا بتوانند شرکتي را به درستي ثبت، راه اندازي، مديريت و توسعه دهد. با ما راحت باشيد و اوامر خود را بدون هيچگونه نگراني براي ما ارسال فرمائيد. با شما هستيم و به اميد فشردن دست هاي شما و عقد قراردادهاي همکاري برد برد براي طرفين انتظار مي کشيم.
” شرکت خدمات مديريت بي همتا، بي همتا در خدمات صفر تا صد شرکت داري ”
منتظر تماس شما هستيم.
11 448 448 – 021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X